REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO
WESOŁE BUCIKI

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod domeną www.wesolebuciki.pl jest Firma Servisco s.c. , z siedzibą w Elblągu, 82-300, przy ul. Płk Dąbka 136/3/4, NIP: 5782511236 REGON: 170737390, telefon kontaktowy: 503611733 adres e – mail: info@wesolebuciki.pl.

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną www.wesolebuciki.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

Nr konta bankowego: 
73 1140 2017 0000 4302 1286 7307

Adres zwrotów i reklamacji: ul. Płk. Dąbka 136/3/4 82-300 Elbląg

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. WESOŁE BUCIKI jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż obuwia dziecięcego . W szczególności sprzedaż obejmuje obuwie profilaktyczne, obuwie na wszystkie pory roku, obuwie do nauki chodzenia. Każda z wymienionych kategorii posiada podkategorie szczegółowo wymienione na stronie internetowej sklepu. Niniejszy katalog jest przykładowy i nie jest zamknięty. Ewentualne poszerzenie asortymentu sklepu zostanie ogłoszone klientom na stronie internetowej sklepu.
2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego sklepu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

3. Zamawiający w sklepie www.wesolebuciki.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.wesolebuciki.pl lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wesolebuciki.pl

Sprzedawca – firma Servisco s.c. NIP: 5782511236  REGON: 170737390

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto – element systemu e– sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie wesolebuciki.pl , KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Sprzedawca zapewnia Klienta o każdorazowym informowaniu go o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z funkcjonowaniem swojego sklepu internetowego. Dane KLIENTA gromadzone są i przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w powyższym zakresie jedynie na czas realizacji zamówienia, a następnie (o ile Klient nie założy Konta w sklepie) usuwane i nieudostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Każdy kolejny sposób i cel przetwarzania danych osobowych Klienta jest dokonywany za jego wyraźną, uprzednią zgodą. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy.

6. Formularze zgody (check– boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientów, nieodzowne do zawarcia umowy sprzedaży na odległość oznaczone są czerwoną gwiazdką na stronach internetowych Sklepu. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku. Sprzedawca oświadcza, że aktualnie nie stosuje mechanizmów pozwalających na profilowanie zachowań Klienta na podstawie jego aktywności na stronach internetowych Sklepu.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest również w opcji „szybkie zakupy”, jak i tradycyjnie, logując się/rejestrując w sklepie internetowym Sprzedawcy. Założenie konta w sklepie jest dobrowolne.

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (a), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies (c), w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:
a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

11. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, Sprzedawcy i klientów sklepu internetowego, ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

12. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia w sklepie internetowym www.wesolebuciki.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych, albo przesyłania wiadomości Newsletter od SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż do przesłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych– usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.
13. Do każedego zakupu wystawiana jest faktura Vat wysyłana w formie elektronicznej. Klient akceptując Regulami Sklepu wyraża zgodę na przesłanie dokumentu drogą elektroniczną


PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA


1. Sklep internetowy Servisco s.c. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.wesolebuciki.pl, za pośrednictwem której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności tam udostępnione.
Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM.
Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.wesolebuciki.pl i obejmuje obuwie dziecięce; proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:
A.określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,
B.ilość produktów,
C.cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,
D.wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),
E.przewidywany termin dostawy,
F.łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),
G.metodę płatności + termin zapłaty,
H.pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail),
I.adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf (lub innej, umożliwiającej zapisanie dokumentu) pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia.
Sprzedawca zanim dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje.
Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem kurierskich firm specjalistycznych: In Post Kurier i In Post Paczkomaty. Koszt zamówienia przy przesyłce kurierskiej In Post przy płatności z góry wynosi 13,90 brutto, a przy płatności za pobraniem 16,90 zł brutto. Koszt zamówienia przy przesyłce paczkomatem In post wynosi 12,90 zł brutto.
Każdorazowo przy realizacji zamówienia rodzaj i koszt dostawy jest uzgadniany przez Klienta, poprzez wybór opcji dostawy w formularzu zamówienia.
Koszty samej dostawy są uzależnione od sposobu płatności za zamawiany towar, jak również wagi zamawianego towaru. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.Koszt dostawy do Państw Członkowskich UE wynosi 60 zł, poza Unię Europejską, ale na terenie Europy 99 zł.

3. Całkowita wartość  Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze produktu, na każdym etapie składania zamówienia jego wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta, aż do momentu potwierdzenia zamówienia;

- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, ewentualnych promocjach i opisach  produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów (o rozpoczęciu/zmianie/zakończeniu promocji);
- w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba  jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);
- sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji;

4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka (klikając w symbol koszyka przy produkcie, lub klikając w przycisk ‘dodaj do koszyka’) rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘zobacz koszyk’ lub ‘realizuj zamówienie’, Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się:
* Zalogowanie się (lub rejestracja) i podanie danych do ewentualnej dostawy i faktury, lub zamówienie bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza;
* akceptacja warunków regulaminu i polityki prywatności,
* zgoda na przetwarzanie podanych w procesie realizacji umowy danych osobowych w celach ściśle z tym związanych, określonych stosowną ustawą lub prawnie usprawiedliwionym interesem i na ściśle określony czas,
* ewentualna zgoda na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja umowy sprzedaży, np. marketingowych, otrzymywanie powiadomień, newslettera,
* dokonanie płatności lub zaznaczenie jej formy i ewentualnej opcji
i potwierdzenie złożonego zamówienia przyciskiem „zamawiam i płacę”.


5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e- mail. Sprzedawca zapewnia wsparcie sprzedażowe potencjalnym Klientom poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny z wykwalifikowaną kadrą pracowników Sprzedawcy.
6.Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku  „zamawiam i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne – po otrzymaniu powiadomienia mailowego od Sprzedawcy o tytule ‘przyjęto do realizacji’ - zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

7. Dostępne u Sprzedawcy obecnie opcje płatności to:
Przedpłata na konto (przelew bankowy) numer rachunku widoczny na etapie potwierdzenia zamówienia, tj.: 
73 1140 2017 0000 4302 1286 7307
Płatności internetowe za pośrednictwem serwisu

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

Przelewy24  - PayPro z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/201

Płatność za pobraniem8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień ze strony Sprzedawcy odbywa się  w dni robocze do godz.15.00 zamówień opłaconych lub za pobraniem.
W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności na odpowiednio rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych. W braku otrzymania kwoty płatności lub braku informacji od operatora płatności internetowych do 3 dni od skutecznego złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.
Czas realizacji zamówienia wynosi zasadniczo, przesyłka kurierska 24h-48h. Dostawa zagraniczna to zasadniczo 7 dni roboczych.
9. Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta do wysyłki w osobnej wiadomości.
10. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” na stronie www.wesolebuciki.pl KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Opcje te również do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” może modyfikować, odpowiednio do swoich preferencji. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji.
11. Ceny produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.

12. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę.
Dane są przetwarzane w ten sposób przez sklep internetowy Servisco s.c. w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
Biuletyny oraz oferty promocyjne będą ewentualnie wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu.
Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji oraz o czasie takiego przetwarzania. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.


KONTO KLIENTA

1 .Klient ma możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.
2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numeru telefonu i hasła. Rejestrując konto w procesie zamówienia Klient wprowadza tym samym swoje dane do wysyłki, które przechowywane są na koncie. Rejestrując się bez dokonywania zakupu, klient wprowadza te dane już samodzielnie w swoich zakładkach. Obowiązkowo do rejestracji Klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres dostawy (lub nazwę firmy, adres dostawy i NIP w przypadku przedsiębiorców).
3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym– przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wgląd do historii zamówień. Klient ma również możliwość dodawania produktów do przechowalni i edycji personalizowanych ustawień.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie Sprzedawcy na kontaktowy adres e – mail lub pocztą tradycyjną oświadczenia o chęci rezygnacji z posiadanego konta. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta zgłaszając takie żądanie przy lub po rezygnacji z posiadania Konta w Sklepie.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności . 
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Koszty przesyłki zwracanego Towaru pokrywa zwracający.
Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

PROCEDURA REKLAMACYJNA


1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia reklamacji w terminie 24 mcy od daty zakupu.

2.W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji,imię, nazwisko- nazwę firmy i zwięzły opis zdarzenia.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Wesolebuciki.pl. ul.Płk.Dabka 136/3/4 82-300 Elbląg.

4. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5.Sklep jest odpowiedzialny jeżeli towar jest niezgodny z umową. Kpujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy.

Jeżeli Sklep nie będzie miał możliwości spełnienia dwóch powyższych świadczeń Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.


8. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w następujących przypadkach:
a) Braku towaru na magazynie;
b) Zalegania przez Klienta z płatnościami (za wcześniej zamówione i dostarczone towary) przez okres co najmniej 14 dni;
c) Uprzedniego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
d) Działania na szkodę sklepu internetowego (zawinionego i udokumentowanego) www.wesolebuciki.pl – poprzez m.in. publikowanie niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym szkodliwych opinii, treści prawem zakazanych.POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

2. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.

3. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.

4. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.

5. KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [ link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ].

7. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów (spór można wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy lub dla Klienta).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy RODO; powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

1. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.

2. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie.